Investeringsfonds Impuls Ede

Het Investeringsfonds Impuls Ede is in 2015 ingesteld om een impuls te geven aan de prioriteiten zoals verwoord in de Visie Ede 2025. Daaraan zijn in de opvolgende raadperiodes ambities toegevoegd. Het fonds, gevoed met precario-heffingen, heeft ons de afgelopen jaren in staat gesteld om te investeren in onderwerpen als food, buitengebied, het levendig centrum en duurzaamheid. Op alle speerpunten in het Investeringsfonds zijn mooie resultaten behaald.

Tot en met 2021 is er binnen het Investeringsfonds ruimte om te investeren in de ambities van het bestuursakkoord en zijn beschreven in de Programmabegroting 2021-2024.
Na 2021 loopt de financiële voeding van het Investeringsfonds definitief af en stopt het fonds. De bestedingen voor de onderdelen World Food Center, Regio Deal Foodvalley en verkabeling hoogspanningslijnen lopen nog wel door na 2021. De afwikkeling van deze onderdelen vindt vanaf 2022 via de programma’s en wordt ook daar verantwoord. Om deze reden wordt het Investeringsfonds Impuls Ede niet meer als afzonderlijk hoofdstuk opgenomen in de begroting.

Onderstaande tabel geeft een geactualiseerd overzicht weer van de begroting voor 2021 en de ramingen vanaf 2022. Bij de programmarekening 2020 heeft u kunnen lezen dat er op een aantal onderdelen onderbesteding heeft plaatsgevonden. Vanuit een drietal programma's is een overheveling verwerkt van (een gedeelte van) het budget van 2020. Daarna heeft actualisatie over de jaren plaatsgevonden van de programma's die nog doorlopen na 2021. Dit maakt dat de raming Actuele begroting 2021 geen som is van begroting 2021 en overheveling 2020.

Investeringsfonds Impuls Ede

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2021

Over-heveling 2020

Actuele begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Stand reserve begin jaar

5.841

5.841

4.969

1.980

123

Voeding

In: precarioramingen in perspectiefnota

6.150

6.150

Uit: naar algemene middelen (am. lastenverlichting)

-1.500

-1.500

Totaal

4.650

4.650

Food, landbouw en WFC

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

622

50

672

Landelijk gebied als proeftuin 

450

450

Inventarisatie buitengebied

107

107

Adviseur buitengebied

117

117

Kennishart van Foodvalley - Agrifood

200

200

WFC

400

400

Onttrekking middelen WFC + experience

1.459

437

1.910

2.500

779

3.355

3.856

2.500

779

Duurzaamheid en natuur

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

395

395

Naar een klimaatrobuust Ede

65

65

460

460

Regiodeal Foodvalley

290

290

255

178

123

Overig inclusief aflopende programma's

Levendig Centrum

400

400

Revitalisering (economie)

90

90

Verkabeling hoogspanningslijnen

825

127

50

200

900

Vrijval algemene middelen van restant

25

34

Leefbare wijken

350

350

1.665

915

234

900

Totaal

5.771

5.522

2.989

1.857

123

Stand reserve per einde jaar

4.720

4.969

1.980

123

0

 

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 08:21:52 met de export van 06/09/2021 08:14:07